TURVALLISUUSPOLITIIKKA

Lohjan Korjauspalvelun turvallisuuspolitiikan tavoite on vastata omien, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden työntekijöiden  työturvallisuudesta ja terveydestä siten, että työssä ei aiheudu vammautumisia, loukkaantumisia, eikä työperäisiä ammattitauteja. 

Koulutamme  oman henkilöstömme lisäksi yhteistyökumppanimme ymmärtämään työturvallisuuden toimintatapamme ja -käytäntömme. Kiinnitämme toiminnassamme erityistä huomiota työtapaturmariskien vähentämiseen. 

Jokaisella Korjauspalvelun työntekijällä on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa, mikäli he huomaavat työympäristössään turvallisuusriskejä, joko omissa tai asiakkaiden tiloissa tai laitteissa. Korjauspalvelun työnjohdon on viipymättä puututtava turvallisuusriskeihin joko ilmoittamalla siitä asiakkaalle, tai omissa tiloissa toimiessaan, ylimmälle johdolle. 

Sitoudumme omalta osaltamme turvallisuustoimintamme jatkuvaan kehittämiseen, parantamiseen, työtapojen ergonomiseen kehitykseen sekä tapaturmien ehkäisemiseen ja noudattamaan työsuojelua koskevia lakeja ja asetuksia sekä muita asiaan liittyviä viranomaismääräyksiä ja -ohjeita. 

Tämän turvallisuuspolitiikan noudattaminen on LKP:n ylimmän johdon vastuulla.